Pobierz WOW POLAND

Stwórz profil atrakcji

dla muzeum, zamku, miasta...

1. Twoja atrakcja idealnie pasuje do aplikacji WOW Poland?
2. Chcesz dołączyć do najlepszych atrakcji turystycznych w Polsce?
3. Skontaktuj się z nami, by utworzyć nowy wymiar zwiedzania.
Skontaktuj się z nami

Regulamin aplikacji mobilnej Wow Poland

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.1.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Wow Poland przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS od wersji 7, Android od wersji 4.3, (dalej: „Aplikacja”).

I.2.

Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z późniejszymi zmianami).

I.3.

Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest spółka Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Piastów Śląskich 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000107734, posiadająca NIP: 886-000-24-16 (dalej: „Operator”).

I.4.

Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
a) udostępnianiu tras zwiedzania obiektów turystycznych dostępnych w Aplikacji,
b) dostarczaniu informacji o obiektach turystycznych dostępnych w Aplikacji,
c) informowaniu o produktach i usługach podmiotów trzecich,
d) możliwości zintegrowania Aplikacji z kontem użytkownika na portalu społecznościowym (Facebook).

I.5.

Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:
a) App Store (dla systemu iOS od wersji 7 i wyżej),
b) Google Play (dla systemu Android od wersji 4.3 i wyżej).

Pobranie Aplikacji z w/w sklepów jest bezpłatne. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi, lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji, lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych.

I.6.

Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

II.1.

Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

II.2.

Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
a) dla wersji aplikacji pobranej z App Store - iOS w wersji minimum 7.0,
b) dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 4.3.

II.3.

Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższe nie dotyczy urządzeń mobilnych, na których aplikacja preinstalowana była fabrycznie, a Operator wyraził na to zgodę.

II.4.

Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:
a) aktywne połączenie internetowe,
b) aktywna usługa Bluetooth,
c) podłączenie słuchawek.

III. OPCJONALNE FUNKCJE APLIKACJI

III.1.

Użytkownik może zintegrować Aplikację ze swoim kontem na portalu społecznościowym Facebook. Integracja taka jest jednak opcjonalna i nie ogranicza pozostałych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

III.2.

Integrację Aplikacji, o której mowa w punkcie III.1., użytkownik może aktywować, jak również dokonać jej dezaktywacji, w dowolnym czasie.

IV. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

IV.1.

Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

IV.2.

Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
a) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
b) korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
c) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

IV.3.

Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

V.1.

Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

V.2.

Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie i na własną odpowiedzialność – w tym Operator nie ponosi odpowiedzialności m.in za:
a) szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,
b) szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji,
c) usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

V.3.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

VI. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

VI.1.

Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

VI.2.

W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

VI.3.

Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

VII. REKLAMACJE

VII.1.

Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej info@wowpoland.pl.

VII.2.

W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

VIII. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

VIII.1.

Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.

VIII.2.

Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.wowpoland.pl, lub jej podstronach oraz bezpośrednio w aplikacji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

IX.1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IX.2.

Regulamin obowiązuje od dnia 28 grudnia 2016 roku.